سوالات خبرنگاران انزلیچی از علی دایی بیشتر حول و حوش پرسپولیس بود. علی دایی که شب گذشته هم در برخورد با خبرنگاران این شهر کمی تا قسمتی عصبانی شده بود، اینبار در سه مقطع مورد سوال آنها قرار گرفت.
بار اول خبرنگاری بود که به دایی گفت: «پرسپولیس یک گل خورده، نظر شما چیست؟». سوال دوم هم این بود که نظر او درباره کاشانی چیست. اما سوال سوم که در پایان کنفرانس مطرح شد این بود: «آقای دایی پرسپولیس گل دوم را هم خورد...» جالب اینکه دایی در پاسخ به سوالات تنها به گفتن یک جمله بسنده کرد. اینکه حرفهایش را درباره تیم سابقش زده است.
این کنفرانس مطبوعاتی یک لحظه تنشزا هم داشت و آن زمانی بود که یک خبرنگار تهرانی از دایی درباره حضور صد تماشاچی در ورزشگاه پرسید که دایی جواب داد: «اگر بازی بدون تماشاگر است، پس این نفرات پشت نیمکت ما چه میکردند؟» این سوال منجر به واکنش خبرنگاران بومی و درگیری لفظی بین طرفین شد که البته ختم به خیر شد.
یک اتفاق دیگر هم زمانی بود که مسوولان زمین جلوی عکاس تیم راهآهن که از حضور تماشاچیها در زمین فیلمبرداری کرده بود را گرفتند و قصد داشتند فیلم را از چنگ وی در بیاورند...
البته اینها مسائل عادی فوتبال هستند. خیلی به دل نگیرید.