به نقاط مختلف تصویر زیر نگاه کنید.

مطمئناً متوجه رقص تصویر شده اید!

تصویر کاملاً ثابت است و این خطای دید شماست!