صمد ابراهيمي در مورد شرايط قاسم دهنوي گفت: در پرونده شکايت عليرضا رحيمي از سعيد شيريني قرار شد رويانيان و رحيمي با يکديگر آشتي کنند.

صمد ابراهيمي در مورد وضعيت قاسم دهنوي گفت: تکليف اين پرونده مشخص است و قاسم دهنوي با توجه به اينکه سپاهان از 6 سهميه ليگ برتري خود استفاده کرده است بازيکن پرسپوليس محسوب ميشود. البته به دليل اينکه او دو قرارداد امضا کرده با جريمه نقدي روبرو خواهد شد.

به گزارش فارس ، وي در مورد حضورش در جلسه ديروز کميته انضباطي عنوان کرد: اين جلسه مربوط به پرونده قاسم دهنوي نبود بلکه رسيدگي به شکايت عليرضا رحيمي از سعيد شيريني بود به دليل اينکه سرپرست پرسپوليس در اين فايل صوتي عليه سپاهان فحاشي کرده بود. به هر حال صحبتها انجام شد و در نهايت اين تصميم گرفته شد که در جلسهاي امروز محمد رويانيان و عليرضا رحيمي حرفهاي خود را بيان و آشتي کنند.

وکيل شجاع خليلزاده در مورد وضعيت پرونده عنوان کرد: شجاع خليلزاده قرارداد خود را به صورت رسمي با سپاهان ثبت کرده و من شماره ثبت اين قرارداد را نيز برخلاف ادعاي مس کرمان ميتوانم در اختيارتان قرار دهم. اينکه آقاي شهبازي ميگويد اين قرارداد قانوني نيست چرا که خليل زاده با آنها قرارداد دارد و نامه رضايتنامه اين بازيکن توسط قائممقام باشگاه مس امضا شده که حق امضا نداشته، نشان مي دهد حق با ماست. چرا که امضاي قرارداد خليل زاده با مس کرمان نيز توسط قائم مقام وقت باشگاه انجام شده که طبق گفته مسئولان اين تيم حق امضا نداشته است پس اين قرارداد از ابتدا باطل است.