مشكلات مالي سبب شد تا هافبك تازه وارد شاهين از حضور در تمرينات سر باز بزند .
جاسم كرار طي روزهاي اخير تماس هاي متعددي با مديران شاهين داشت تا بر اساس توافق قبلي نيمي از مبلغ قراردادش را دريافت نمايد اما هيچ يك از مديران پاسخگوي تماس هاي او نبودند .
كرار گفته است : در صورت ادامه اين روند روز شنبه ايران را به مقصد عراق ترك خواهد كرد .