پرتابگر نيزه ايران به مقام نايب قهرماني رقابتهاي جهاني دووميداني معلولان در فرانسه دست يافت.

رسول ميرشکاري در ماده پرتاب نيزه کلاس F46 با 12 ورزشکار ديگر به رقابت پرداخت که در نهايت با ثبت رکورد 52 متر و 62 سانتيمتر، پس از پرتابگر هند، در جايگاه دوم ايستاد و نشان نقره را به دست آورد. جايگاه سوم نيز به نماينده مصر رسيد.

به گزارش ايسنا ، در روز اول مسابقات نيز محمد خالوندي و محسن کائيدي دو نشان طلا در ماده پرتاب نيزه به دست آوردند.

کاروان اعزامي ايران،متشکل از 9 ورزشکار جانباز و معلول و دو ورزشکار از فدراسيون ورزشهاي نابينايان و کم بينايان در رقابتهاي جهاني فرانسه شرکت کرده است.

در رقابتهاي جهاني فرانسه 1100 ورزشکار از 99 کشور جهان حضور دارند که رقابتهاي آنها در 207 ماده برگزار خواهد شد و مليپوشان ايران در مواد پرتابي و دو به مصاف حريفان خواهند رفت.

در ماده پرتاب ديسک نيز عليياري با رکورد 40 متر و 69 سانتيمتر در جايگاه پنجم قرار گرفت.

اين مسابقات تا هشتم مرداد ماه در شهر ليون برگزار ميشود.