ناصر طالبي به عنوان نايب رييس فدراسيون اسکي انتخاب شد.

در حکمي از سوي حميد سجادي رييس مرکز توسعه ورزشهاي حرفهاي و قهرماني وزارت ورزش و جوانان ناصر طالبي به عنوان نايب رييس فدراسيون اسکي انتخاب شد.

وي در حال حاضر مشاور ورزشي حميد سجادي و کارشناس خبره وزارت ورزش و جوانان است.

همچنين عليرضا باقري رييس امور مجامع وزارت ورزش و جوانان نيز در حکمي به عنوان بازرس فدراسيون ورزشهاي رزمي منصوب شد.