مديرعامل باشگاه پرسپوليس تهران گفت: حرف رويانيان تاثيري روي استقبال کم هواداران از بليتفروشي الکترونيکي نداشت و خودمان همين اندازه بليت را پيشبيني کرديم.

مهدي تاج در مورد اينکه رويانيان گفته بود بليتفروشي الکترونيکي به ضرر باشگاه است و هواداران خريداري نکنند، گفت: اين مسئله درست نيست. اگر هواداران استقبال نکردند به دليل اين است که همين تعداد بليت را براي فروش الکترونيکي پيشبيني کرده بوديم. خريداري کم بليت الکترونيکي ربطي به صحبتهاي رويانيان ندارد.

به گزارش فارس، وي افزود: 80 درصد درآمدهاي بليتفروشي را به باشگاه ميزبان ميدهيم و حرف رويانيان اشتباه بوده است، او به سازمان ليگ آمد و توجيهش کرديم. او هم اين موضوع را پذيرفت. حرف رويانيان در مورد اينکه بايد براي کارتهاي هواداري تخفيفي لحاظ شود، درست است.

سرپرست سازمان ليگ در مورد توهينهاي هواداران عليه يکديگر خاطرنشان کرد: اين مسئله اتفاق بدي بود و هواداران برخورد خوبي نداشتند، مديران دو تيم بايد کمک کنند تا اين مسئله کنترل شود.