حاشيه بازي پرسپوليس و تراکتور5


3 هوادار در ديدار تيمهاي پرسپوليس و تراکتورسازي با شکستگي از ناحيه سر روبهرو شدند.

در جريان ديدار تيمهاي فوتبال پرسپوليس تراکتور سازي سر کودک هوادار به علت پرتاب سنگ شکست و او را به اورژانس انتقال دادند. همچنين دو هوادار ديگر سرشان شکسته بود که به اورژانس انتقال داده شدند.

* يکي از هواداران قصد داشت پيراهن تيم ملي فوتبال ايران را به کيروش بدهد تا او روي آن را امضا کند اما سرمربي تيم ملي که فکر ميکرد او قصد دارد پيراهن را به وي بدهد، اين موضوع را نپذيرفت.

* در جريان نيمه اول در کنار جايگاه ويژه تماشاگران، درگيري بين هواداران به وجود آمد.

* عليرضا حقيقي دروازهبان تيم فوتبال پرسپوليس که به علت عدم صدور ITC در ترکيب سرخپوشان حضور نداشت از روي سکوها بازي را تماشا ميکند.

* به علت دير حاضر شدن بازيکنان تراکتورسازي در نيمه دوم 45 دقيقه دوم بازي با تاخير آغاز شد.

* اولين اخراجي سيزدهمين دوره ليگ برتر در دقيقه 49 مرتضي اسدي بازيکن تراکتورسازي بود که با کارت قرمز داور از زمين بازي اخراج شد.

* مهدي تاج رئيس سازمان ليگ با کارلوس کيروش سرمربي تيم ملي در جايگاه VIP جلسهاي در خصوص برنامهريزي نيم فصل دوم برگزار کردند.

* زماني که محسن ربيعخواه در دقيقه 63 به جاي سعيد دقيقي در تراکتورسازي به ميدان آمد برگهاي در دست داشت که آن برگه را به مهرداد کريميان داد.

* در جريان نيمه دوم بين علي کريمي و قاسم دهنوي درگيري فيزيکي به وجود آمد که اين صحنه از چشمان محسن قهرماني داور بازي به دور ماند. در اين صحنه علي کريمي ابتدا با آرنج به سينه دهنوي کوبيد و پس از آن دهنوي دستش را به دور گردن کريمي پيچيد و او را به زمين انداخت.

*در پايان مسابقه هواداران پرسپوليس و تراکتورسازي با سنگپراني به سوي يکديگر مراسم بدرقه را انجام دادند و حاشيههايي را در ورزشگاه آزادي ايجاد کردند.