مراسم وزنکشي 3 وزن دوم رقابتهاي کشتي فرنگي قهرماني نوجوانان آسيا برگزار شد.

به نقل از فدراسيون کشتي، در وزن 76 کيلوگرم که 10 کشتيگير حضور دارند مهدي ابراهيمي در دور نخست به مصاف چن از چين تايپه ميرود و در صورت پيروزي بر اين کشتيگير، در دور بعد به مصاف برنده کشتيگيران مغولستان و قرقيزستان ميرود.

در وزن 85 کيلوگرم که 8 کشتيگير حضور دارند محمد بيرانوند در دور نخست با ممدوف از قزاقستان مبارزه ميکند و در صورت پيروزي در دور بعد با برنده کشتيگيران مغولستان و قرقيزستان مبارزه ميکند.

در وزن 100 کيلوگرم اميرحسين حسيني در دور نخست به مصاف آنيل از هند ميرود و در صورت پيروزي بر اين کشتيگير در دور بعد با برنده کشتيگيران هند و ژاپن مسابقه ميدهد؛ در اين وزن 7 کشتيگير حضور دارند.

رقابتهاي 3 وزن دوم کشتي فرنگي قهرماني نوجوانان آسيا فردا (جمعه) برگزار ميشود.