مارتینو تنها به بارسلونا نمیآید

خراردو مارتينو که مطبوعات اسپانيايي وي را مربي جديد کاتالانها معرفي کردند،تنها به بارسلونا نمي آيد.


به گزارش فوتبال آنلاینبه نوشته مطبوعات انتظار مي رود خراردو مارتينو امروز براي امضاي قراردادي سه ساله به بارسلونا بيايد.
اما گفته شده وي در اين سفر تنها نيست و به همراهش الويو پائولوروسو و خورخه پائوتاسو دستيارانش نيز خواهند آمد.
اينطور به نظر مي رسد با حضور آنها ديگر جايي براي خوردي رورا و روبي دستياران تيتو ويلانووا نخواهد بود.