من اگر 4 سال پيش طلبام را که مبلغ 13 ميليون گرفته بودم ميتوانستم دو تا پرايد بخرم

در حالي که باشگاه استقلال و علي فتحاللهزاده روز به روز بر بدهيشان افزوده ميشود کميته انضباطي فدراسيون فوتبال با تعاملي که از خود نشان ميدهد مسير افزايش اين بدهي را باز گذاشته است و همچنان بدهکاران اين باشگاه در رفت و آمد هستند. از همين روز يکي از طلبکاران رقم پايين اين باشگاه قصد دارد کاري را که طلبکاران چند صد ميليون توماني نکردهاند را انجام دهد. ناصر فريادشيران معاون آکادمي و مديرفني تيمهاي پايه استقلال در دوره واعظ آشتياني قصد دارد بابت طلباش حکم جلب فتحاللهزاده را بگيرد: «متاسفانه چهار سال است طلبکاريم اما آقاي فتحاللهزاده به روي خودش هم نميآورد. ما در دوره واعظ يک دوران طلايي را در تيمهاي پايه استقلال سپري کرديم بدون هيچ مشکلي و با سلامت کار کرديم و خبري از بازي دوستانه دخترها و پسرها نبود اما بعد از ما مشکلات اخلاقي و مالي در اين رده به بيداد کرد.»

به گزارش قانون آنلاين ، مربي سابق نفت تهران که در پيگيري عدم انتقال اين تيم به اراک يه طولايي داشت از بابت شکايتاش از فتحاللهزاده به همان اندازه مصر است؛ «من اگر 4 سال پيش طلبام را که مبلغ 13 ميليون گرفته بودم ميتوانستم دو تا پرايد بخرم! من فتحاللهزاده را 13 سال است ميشناسم و به قول حاجي مايليميدانم که او رفاقتاش اتوبان يک طرفه است، فکر ميکردم فتحاللهزاده فوتبالي است اما اينگونه نيست و تنها منافع اش برايش مهم است شما نگاه کنيد اين اقا بخاطر منافعاش از نظري جويباري، بهرام اميري، کامران منزوي، هاشم ساعدي و مرتضي موسوي زنوزي گذشت و در آخر هم دکتر اميدوار رضايي که چهره شاخص ورزش و سياست هست را دور زد! دکتر رضايي بارها مانع برکناري و بازگشت فتحاللهزاده شد و توانست در مجلس براي اين باشگاه بودجه تصويب کند اما زمان کنارهگيري اميدوار رضايي خودش را کنار کشيد تا ميز رياستاش را حفظ کند حالا شما توقع داريد اين آدم از طريق کميته انضباطي و فدراسيون پول طلبکارانش را بدهد. من اگر جاي فتحاللهزاده بودم با اين همه لطف اميدوار رضايي و اينکه مدعي هستم فوتباليام از سمتام کنارهگيري ميکردم»

فرياد شيران در عين حال مدعي است همانطور که نفت را در تهران نگه داشت يا حکم جلب مدير عامل استقلال را ميگيرد يا طلبش را در غيراينصورت سکوت نخواهد کرد:«در نمايشگاه مطبوعات همين آقا در غرفه يکي از روزنامههاي ورزشي در برابر سردبير اين روزنامه قول داد طلب مرا بدهد و به عکاس روزنامهاش گفت تا از ما عکس بگيرد و فردايش تيتر کردند که من با حاجي آشتي کردم اما رسما از ايشان به سازمان بازرسي و وزارت ورزش شکايت کردم و حکم جلب فتحاللهزاده را مي گيرم و کاري هم به کميته انضباطي ندارم...»