دبير سازمان ليگ برتر از احتمال تغيير برنامه و برگزاري بازيهاي ليگ برتر در زمان اردوي لغو شده تيم ملي خبر داد.


علي کاظمي اظهار داشت: با توجه به لغو اردوي تيم ملي فوتبال ايران در حال برنامهريزي هستيم تا از اين زمان به نحواحسن استفاده کنيم تا شايد با برگزاري مسابقات ليگ برتر يکي، دو هفته پيش بيفتيم. هماکنون در حال کارکردن روي اين برنامه هستيم. البته ميدانيم که تيمها با توجه به مشکلات تهيه بليت شايد کمي تحت فشار قرار بگيرند اما هدف ما اين است که از زمان به بهترين نحو استفاده کنيم.

به گزارش تسنيم،وي درباره اظهارات مسئولان باشگاه ذوبآهن مبني بر اينکه پيام صادقيان در ديدار مقابل اين تيم اصفهاني مجوز بازي براي پرسپوليس را ندارد، خاطرنشان کرد: هر باشگاهي در بحث نقل و انتقالات ايرادي را وارد ميداند بايد اشکالات خود را به صورت مکتوب به سازمان ليگ اعلام کند. ما موظفيم به اين اعتراضات رسيدگي کرده و آن را به کميته حل اختلاف سازمان ليگ ارجاع دهيم.

دبير سازمان ليگ اظهار داشت: همانطور که در مسئله باشگاه سپاهان و پرسپوليس بر سر دهنوي اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت اکنون اگر ذوبآهن نيز اعتراض دارد بايد آن را به صورت مکتوب با مستنداتش به سازمان ليگ اعلام کند که تاکنون چنين اقدامي صورت نگرفته است.

کاظمي درباره آنکه مسابقات جام حذفي پس از ليگ برتر برگزار خواهد شد يا خير به تسنيم گفت: سازمان ليگ بنا دارد اين مسابقات را به گونهاي برگزار کند که به تيم ملي نيز صدمهاي وارد نشود. اما به طور يقين مسابقات جام حذفي را همزمان با ليگ برتر برگزار خواهيم کرد و به همين دليل در حال برنامهريزي کامل در اين زمينه هستيم.

وي افزود: برنامه جديد کيروش نيز اصلاحاتي دارد که در تنظيم برنامه مسابقات ليگ برتر و جام حذفي به ما کمک ميکند.

دبير سازمان ليگ برتر در مورد اظهارات کيروش که برنامه مسابقات ليگ را تنظيم شده از سوي راننده سازمان ليگ خوانده بود، گفت: صحبتهاي کيروش به 2 بخش تقسيم ميشود. يک بخش آن ادبياتي است که به کار برد و من درباره آن زياد سخت نميگيرم. خوشبختانه شاهد بوديم که اکثر اهالي فوتبال نسبت به اين نحوه صحبت معترض بودند که ديگر جاي حرفي باقي نميماند.

کاظمي ادامه داد: بخش ديگر صحبتهاي او مربوط به ايرادهايي است که به برنامه وارد دانسته است که اگر اين ايرادات مستدل و قابل قبول باشد بايد به اين استدلالهاي منطقي توجه کنيم.

وي تصريح کرد: از حمايت جامعه فوتبال که به نحوه صحبتهاي کيروش واکنش نشان داده و به آن معترض شدند قدرداني ميکنم، هر چند که من در اين باره گلهمند نيستم و بيشتر برايم اين موضوع اهميت دارد که اگر نظر اصلاحي براي پيشرفت تيم ملي و باشگاه وجود دارد به آن توجه کنيم تا فوتبال ما منتفع شود.