مربي تازهوارد و ايتاليايي رئالمادريد اطمينان خاطر داد حتي در صورت جذب فوق ستاره تاتنهام، لوکا مودريچ به تيمي واگذار نخواهد شد.

در چند روز گذشته يکي از شايعاتي که در اطراف رئاليها وجود داشته و دربارهاش در رسانهها زياد گزارش شنيده شده، بحث واگذاري احتمالي لوکا مودريچ در صورت آمدن گرت بيل از هاتسپرزيها با 85 ميليون پوند است.

به گزارش فارس، در اين باره «کارلو آنچلوتي» عاقبت مجبور به واکنش شد. وي گفت: اين خبر که رئال در صورت استخدام بيل،براي فروش مودريچ اقدام ميکند، درست نيست. تيم خواهان تداوم همکاري با او است.

آنچلوتي افزود: تمام بازيکنان از اين که لوکا بماند، خوشحال هستند. ما واقعا خواهان حفظ مجموعه خود هستيم. به اين ترتيب در مورد واگذاري او هيچگاه وارد عمل نخواهيم شد.