يک کارشناس بسکتبال معتقد است ملي پوشان برابر کرهجنوبي با اينکه اشتباه داشتند اما کاري که لازم بود را انجام دادند.

مصطفي هاشمي درباره عملکرد تيم ملي برابر کرهجنوبي اظهار کرد: ملي پوشان اشتباههايي داشتند اما کاري که بايد ميکردند را انجام دادند. حداقل فاصله ما با کره همين است. با حضور حامد حدادي در زير سبد حريفان نميتوانند کاري بکنند و به همين خاطر رو به شوت زدن ميآوردند. از طرف ديگر نيز حضور بازکنان ديگر ما چون صمد نيکخواهبهرامي در حمله و دفاع کار حريفان را دشوار ميکند. همين است که به نظر من ايران اگر اتفاق خاصي نيفتد تا انتهاي رقابتها کارش را به خوبي پيش خواهد برد.

به نقل از ايسنا، او ادامه داد: به نظر من ايران 12 بازيکن دارد که با تغيير آنها نوساني در عملکرد تيم ايجاد نميشود اما اين شرايط در کره و چين ديده نشده است. ما باهمين فاکتور ميتوانيم حريفان را شکست دهيم. در دفاع خوب کار کرديم و ميتوانيم تمام حريفان را مهار کنيم. فراموش نکنيد که ايران تنها تيمي است که هم ميتواند بسکتبال فيزيکي انجام دهد و هم ميتواند بسکتبالي سرعتي به نمايش بگذارد.

اين کارشناس بسکتبال ادامه داد: به نظر من در اين مسابقه مهدي کامراني خيلي خوب بازي کرد. صمد و حدادي نيز از نيمه دوم موتورشان روشن شد. بالاخره آنها مهرههاي اصلي تيم هستند و به خوبي وظايفشان را انجام دادند. برابر چين نيز انشاءالله به مشکلي نخواهيم خورد و با قدرت بازيکنان موفق ميشويم. چينيها تيم خوبي هستند اما نميتوانند حريف قدرت ايران شوند. ما پس از بازي با چين شخصيت و قدرتمان را دوباره ثابت خواهيم کرد.