بازيکن برزيلي رئال مادريد اعلام کرد از حضور بازيکن تاتنهام در اين تيم استقبال خواهد کرد.

مارسلو در نشست خبري از فرصت استفاده کرد تا در خصوص بعضي موارد شفافسازي کند. يکي از آنها اظهاراتش درباره خروج هيگواين بود که در اين باره گفت: رئال مادريد باشگاه بسيار بزرگي است و هميشه بازيکنان خوبي به آن آمدهاند و از آن رفتهاند. براي همين نميتوانم بگويم دلم براي هيگواين به عنوان يک بازيکن تنگ شده؛ بلکه دلم براي گونزالو به عنوان يک انسان تنگ شده است.

به گزارش فارس، وي از اظهار نظر درباره خروج احتمالي کوئنترائو خودداري کرد و افزود: در زمان حال زندگي ميکنم. کوئنترائو هنوز اينجاست و انتظار دارم براي قرارگرفتن در ترکيب اصلي با او رقابت کنم.

مارسلو ادامه داد: آنچلوتي در حال شناخت ما است. او انساني بزرگ و يک برنده است. اميدوارم همان اتفاقاتي که در ساير باشگاههاي وي رخ داد؛ براي ما هم رخ دهد. او هنوز درباره اينکه من در چه پستي بازي کنم صحبتي نکرده است. بناراين کاري را که هميشه انجام ميدهم، خواهم کرد و تمام تلاشم را به کار ميبندم.

بازيکن برزيلي رئال مادريد خاطرنشان کرد: بيل بازيکن بزرگي است. مقابل او بازي کردهام؛ هرچند او را خيلي خوب نميشناختم. به هر حال ترجيح ميدهم درباره بازيکني که در اين باشگاه نيست صحبتي نکنم. اگر به مادريد بيايد؛ از او استقبال ميکنيم اما نميتوانم چيز بيشتري بگويم.

وي اضافه کرد: اميد زيادي دارم؛ در تمام سالهايي که اينجا بودم تلاش کردم و تقلا کردم بهترين عملکردم را نشان دهم و اکنون هم هيچ تفاوتي ندارد. راه درازي تا جامجهاني داريم و همين الان هم بايد براي حضور در ترکيب اصلي بجنگم.