از کشتيگيران حاضر در مسابقات انتخابي تيمهاي ملي کشتي آزاد و فرنگي تست دوپينگ گرفته ميشود.

به نقل از فدراسيون کشتي، از کشتي گيران شرکت کننده در مسابقات انتخابي اوزان 66 و 96 کيلوگرم تيم ملي کشتي آزاد براي شرکت در رقابتهاي جهاني مجارستان تست دوپينگ گرفته ميشود.

با تصميم حوزه مديريت تيمهاي ملي و امور فني و به منظور بررسي وضعيت واقعي آمادگي جسماني کشتيگيران شرکت کننده در مرحله نهايي رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي کشتي آزاد و فرنگي، از نفرات حاضر در اين رقابتها تست دوپينگ گرفته ميشود.

اين مسابقات روز 25 مردادماه در محل خانه کشتي تهران برگزار ميشود.