آنخل ديماريا ميگويد حضور کريستيانو رونالدو مهمترين دليل او براي ماندن در رئالمادريد بوده است.

هافبک آژرانتيني رئال که زمزمههاي پيوستن او به منچسترسيتي يا پاريسنژرمن به گوش ميرسيد، در نهايت در رئالمادريد ماندني شد.

دي ماريا درباره ماندنش در اين تيم گفت: مهمترين دليل حضورم در رئالمادريد کريستيانو رونالدو است. او خيلي با من صحبت کرد و قانعم کرد در رئالمادريد بمانم. رونالدو براي ما يک رهبر واقعي است. او هميشه در زمين مسئوليت سنگيني را بر دوش دارد. هواداران انتظارات زيادي از او دارند و من از بازي کردن در کنار او خوشحالم.

ديماريا در فصل نقلوانتقالات تابستاني از تيمهاي منچسترسيتي و پاريسنژرمن پيشنهاد داشت اما در نهايت تصميم گرفت قراردادش را با رئالمادريد تمديد کند.