عضو کميته صدور مجوز حرفهاي سازمان ليگ گفت: امتياز کامل شمارش تماشاگران را نميگيريم و بايد بليت فروشي الکترونيک زودتر اجرايي شود.

سهيل مهدي در مورد فروش بليت الکترونيک در ليگ برتر ايران، گفت: AFC کشورهاي عضو را الزام کرده که تعداد تماشاگران در ورزشگاهها شمارش دقيق شود و شمارش دقيق تماشاگران امتياز مثبت براي ايران دارد و بهترين راه براي شمارش دقيق تماشاگران همين استفاده از مکانيزم بليت الکترونيک است.

به نقل از فارس، وي افزود: با استفاده از بليت الکترونيک هم امکانات خوبي در اختيار تماشاگران قرار ميگيرد و هم الزامات کنفدراسيون فوتبال آسيا رعايت ميشود و امتياز بيشتري به فوتبال ايران در اين زمينه اختصاص داده خواهد شد. بايد در اين زمينه به تماشاگران اطلاعرساني دقيقي داشت تا آنها هرچه بيشتر به سمت خريد بليت الکترونيک سوق پيدا کنند.