نشست هياتمديره باشگاه پرسپوليس با حضور تمامي اعضا در ساختمان شماره 2 وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در اين نشست اکبري، رويانيان، پروين، نامي و جمشيدي به همراه معاونها و مديران باشگاه پرسپوليس حضور داشتند.

به گزارش ايسنا ، اکبري، رييس هياتمديره باشگاه از حاضران در جلسه خواست با توجه به در پيش بودن خصوصيسازي باشگاه پرسپوليس نظرات خود را بگويند که رويانيان در اين زمينه توضيحات مفصلي را ارائه داد. معاونان باشگاه هم مختصري از فعاليتهاي خود را گزارش دادند.

همچنين اعضاي هياتمديره از زحمات و اقدامات رويانيان تقدير و تشکر کردند.

رويانيان در حاشيه اين نشست از طريق مسئول روابط عمومي باشگاه به شدت پيگير مکاتبه با باشگاه عجمان براي انتقال محمدرضا خلعتبري به پرسپوليس بود.