دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات حرفهای فوتبال در واکنش به اظهارات نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: اگر افراد جرأت مقابله با تخلفات جریانها و افراد اسم و رسمدار را ندارند بهتر است از مناصب خود کنار بروند.به گزارش تسنیم ، حجتالاسلام علیرضا علیپور عنوان کرد: در پی اظهارات آقای آیتاللهی که گفتهاند من نظرات شخصیام را اعمال میکنم، در صورت نیاز تمام مصوبات ستاد رسیدگی به تخلفات حرفهای را منتشر خواهم کرد تا مشخص شود چه کسی نظرات شخصیاش را منتسب به ستاد رسیدگی به تخلفات حرفهای میکند.وی ادامه داد: در تمام مصوبات نام اعضای شرکتکننده و امضای آنها موجود است و اگر افراد جرأت مقابله با تخلفات جریانها، افراد اسم و رسمدار و دانه درشتها را ندارند بهتر است از مناصب خود کنار بروند.دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات حرفهای فوتبال تاکید کرد: جریان مافیایی و پدرخواندههای فوتبال ایران که در چند هفته اخیر با جریانسازی رسانهای در پی انحراف اذهان عمومی از تخلفات و جریانهای متخلف بودند کور خواندهاند چرا که ما با این جریانسازیها کوتاه نخواهیم آمد و با قدرت و قاطعیت با متخلفان برخورد میکنیم.علیپور اظهار داشت: از دوستانی همانند آقای آیتاللهی انتظار میرود که با این جریانسازیها تسلیم نشده و به وظایف و مسئولیتهای خود پایبند باشند. هیچگاه در ستاد رسیدگی به تخلفات حرفهای نظر شخصی هیچ فردی ملاک نبوده و همه افراد برابر مقررات و آییننامه تابع قوانین و نظرات جمع هستند.وی گفت: با تمام این ترفندها از مبارزه با تخلفات دست بر نمیدارم و با جدیت بیشتر و با توانی بیش از گذشته با این وضعیت مقابله میکنم. در صورتی که نیاز باشد جزئیات بیشتری از این مسائل را اعلام خواهم کرد تا همه بدانند چه جریانهای متخلفی در فوتبال ایران وجود دارند و چه کسانی نظرات شخصی خود را اعمال میکنند.