رئيس يوفا اعلام کرد اتحاديه فوتبال اروپا مشکلي با رقم قرارداد بيل ندارد.

در حالي که رسانههاي اسپانيايي و انگليسي انتقال گرث بيل، گوش کناري تيم فوتبال تاتنهام به رئالمادريد را با رقم 100 ميليون يورو تقريبا قطعي ميدانند برخي کارشناسان به رقمي که اين باشگاه قرار است به اين بازيکن ولزي پرداخت کند معترض هستند ولي رئيس يوفا مخالف چنين نظري است.

به نقل از تسنيم، يکي از معترضان خراردو مارتينو، سرمربي بارسلونا است که اعتقاد دارد با توجه به بحران اقتصادي موجود در جهان پرداخت چنين رقمي براي انتقال گرث بيل از تاتنهام به رئال مادريد بياحترامي به دنيايي است که در آن زندگي ميکنيم.

ميشل پلاتيني، رئيس اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا) به روزنامه «اکيپ» فرانسه گفت: اگر باشگاهي توانايي پرداخت 100 ميليون يورو به يک بازيکن را داشته باشد به شخصه هيچ مشکلي با اين موضوع ندارم.

وي افزود: اگر رئال با اين مبلغ 3 بازيکني که هر کدام 30 ميليون پوند ارزش داشته باشند را به خدمت ميگرفت کسي حرفي نميزد، هرچند اينکه بيل واقعا چقدر ميارزد خود بحثي متفاوت است.