عضو هئيت رئيسه سازمان ليگ گفت: کيروش به گونهاي حرف نزند که فکر کنيم کاسهاي زير نيمکاسه است.

امير عابديني در مورد حرفهاي کيروش مبني بر تعطيلي ليگ برتر اظهار داشت: روزي گفتم مربياي بايد به فوتبال ايران بيايد که مديريت بر او غالب باشد اما اينکه کيروش هر روز يک حرف ميزند معنايش اين است که به اين نتيجه رسيده که ميتواند هر تصميم بگيرد و ما هم بايد تصميماتش را اجرايي کنيم. چون اردو گذاشته و اين اردو لغو شده است. برنامه داده است و اين برنامه اجرا نشده است.

به نقل از فارس، وي ادامه داد: از سوي ديگر تاج در سازمان ليگ هم بايد پاسخگوي باشگاهها باشند و بايد برنامههاي ليگ اجرا شود. از سويي ديگر AFC هم به ما اجازه نميدهد ليگ تعطيل شود و کسي که اين وسط بايد هماهنگ کننده برنامههاي سازمان ليگ و تيم ملي باشد فدراسيون فوتبال است که چون رئيس فدراسيون نظام فوتبال را بلد نيست و نميتواند تعامل و انطباق بين برنامههاي تيم ملي و سازمان ليگ ايجاد کند، اين مشکلات پيش ميآيد زيرا هم کيروش درست ميگويد هم حرف سازمان ليگ منطقي است. ليگ بايد برگزار شود.

عابديني تصريح کرد: اگر به طور متوسط هر باشگاه براي اين فصل ليگ 20 ميليارد تومان هزينه کرده باشد در مجموع 360 ميليارد تومان براي ليگ هزينه شده است. برخي از باشگاهها غني هستند و برخي فقير. با اين حال همگي آنها با بازيکنان قرارداد امضا کردند هزينه کردند و وارد مسابقات شدند. AFC اجازه تعطيلي مسابقات ليگ را به ما نميدهد. از سويي ديگر چه کسي ميتواند به باشگاهها بگويد که بازيکنان ملي خود را استفاده نکنند. باشگاه يک ميليارد تومان براي جذب بازيکن مليپوش داده است و ميخواهد از اين بازيکن مليپوشش استفاده کند.

عضو هيئت رئيسه سازمان ليگ در مورد اينکه راه حل اين مشکل چيست، گفت: راه حل اين است که کيروش نظرات، برنامهها و راهکار خود را به سازمان ليگ ارائه کند و سازمان ليگ با باشگاهها جلسه ميگذارد و سعي ميکند نظرات کيروش را با برنامه ليگ و جام حذفي منطبق کند ولي ممکن است بخشي از خواستههاي کيروش قابل اجرا نباشد به اين ترتيب به او ميگوييم که اين بخش از برنامه يا نظراتت اجرايي نيست و بايد در اين بخشها تغيير ايجاد کنيم. با شاخ و شانه کشيدن و تهديد کردن فوتبال راه به جاي نميبرد.

عابديني تصريح کرد: مشکل اصلي اين مسئله ضعف مديريت علي کفاشيان است که روي کميتههاي فدراسيون نظارتي ندارد. در بخش تيمهاي ملي نيز با همين مشکل مواجه است و فدارسيون ملوکالطوايفي اداره مي شود. کيروش فقط يک مثال به ما بگويد که کدام کشور ليگش را به خاطر جام جهاني تعطيل کرده است. انگار ما فقط منتظر دستور کيروش بوديم که ليگ را تعطيل کنيم.

وي افزود: اگر ما ليگ را تعطيل کنيم فوتبال ما 4 سال درجا ميزند. قرار نيست که ما فقط يک بار به جام جهاني برويم. جواناني که اکنون در ليگ هستند با تعطيلي ليگ از دور فوتبال خارج ميشوند. توقع از کيروش اين است که دقيقا مثل يک دانشمند فوتبال صحبت کند. نه آنکه به گونهاي سخن بگويد که ما را به ترديد بيندازد تا فکر کنيم کاسهاي زير نيمکاسه است.