ديگو آرماندو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتين معتقد است که فوتبال کشورش در شرايط خوبي به سر نميبرد. او بار ديگر به انتقاد از خوليو گراندونا رييس فدراسيون فوتبال آرژانتين پرداخت و تيغ انتقاد خود را به سمت او نشانه رفت.

به نقل از ايسنا, مارادونا گفت: فوتبال آرژانتين رفته رفته در حال نزديک شدن به احتضار است. البته نميتوان گراندوناي 700 ساله را مقصر اين ناکامي دانست.

مارادونا دربارهي شرايط بوکاجونيورز و اينکه آيا او دوست دارد روزي هدايت تيم مورد علاقهي خود را بر عهده بگيرد، اينگونه جواب داد: بوکا در شرايط خوبي به سر نميبرد. پيداست که کارلوس بيانکي سرمربي تيم ارتباط خود را با واقعيت از دست داده است. البته نبايد فراموش کنيم که او زحمات زيادي براي بوکاجونيورز کشيده است. او و ريکلمه سالهاست که براي بوکا زحمت ميکشند و افتخار کسب ميکنند اما من بايد بگويم که تنها با کنارهگيري بيانکي و خداحافظي ريکلمه حاضرم هدايت بوکاجونيورز را بر عهده بگيرم.

اسطوره فوتبال آرژانتين در ادامهي سخنان خود کارلوس بيلاردو سرمربي تيم زير 21 سال فوتبال آرژانتين را از انتقادات خود بيبهره نگذاشت. او گفت: بيلاردو چيزي از فوتبال نميفهمد. او فردي سنتي با افکار پيش پا افتاده است که با فوتبال امروزي بيگانه است.