دکتر حقیقت با اعلام این مطلب افزود: عضله ماهینی دچار پارگی نشده است اما هنوز التهاب دارد و پس از رفع این التهاب میتواند به تمرینات گروهی برگردد. او در تمرین روز گذشته به صورت جداگانه کنار زمین دوید و برنامه فیزیوتراپی را امروز هم دنبال خواهیم کرد. این شرایط فردا هم ادامه دارد. روز سهشنبه شرایط او را بررسی میکنیم و امیدواریم با رفع التهاب بتواند به تمرینات برگردد ولی اظهارنظر قطعی را به پس از معاینه موکول کردهایم.

وی درباره وضعیت غلامرضا رضایی گفت: او در جریان بازی دوستانه روز شنبه از ناحیه کشاله ابراز درد کرد که پس از آن، از ادامه بازی او جلوگیری شد. اقدامات اولیه مانند یخ درمانی را انجام میدهیم.

پزشک پرسپولیس درباره وضعیت کمندانی که پس از ملحق شدن به تیم بیرامار در بازی دیروز دچار آسیب دیدگی شد، خاطرنشان کرد: آسیب دیدگی او از ناحیه مچ پا است. امیدواریم مشکل جدی نباشد. روی پایش یخ گذاشتیم و فردا شرایط او را بررسی میکنیم.