مدافع پاريسنژرمن ميگويد به اين دليل که پيشنهاد مالي بارسلونا کمتر به کاتالان نرفت.

تياگو سيلوا در فصل نقلوانتقالات تابستاني با رد پيشنهاد بارسلونا در پاريس ماندني شد.

او در گفتوگو با روزنامه گاردين درباره نرفتنش به بارسلونا عنوان کرد: خيلي سخت بود که دو بار به پيشنهاد بارسلونا پاسخ منفي دهم. هيچ وقت اين حقيقت را پنهان نميکنم که آنها تيمي بسيار خوب و باکيفيت هستند و خيلي از بازيکنان آرزو دارند تا در اين تيم بازي کنند از بچگي بازيهاي بارسلونا را دنبال ميکردم و دوست داشتم روزي در اين تيم بازي کنيم اما در زندگي بعضي اوقات بايد تصميمات سختي بگيري که مخالف خواست شما هستند. شنيدهام که مردم ميگويند، فقط به پول فکر ميکردم و به همين خاطر به بارسلونا نرفتم. آنها فراموش ميکنند که ما خانواده داريم و زندگي ما خرج دارد. چرا بايد با پول کمتر به بارسلونا ميرفتم؟ چرا هميشه ما فوتباليستها بايد از حق خود بگذريم؟

سيلوا ادامه داد: علاوه بر پيشنهاد مالي پاريسنژرمن هدف باشگاه براي قرار گرفتن در بين تيمهاي بزرگ باعث شد در اين تيم بمانم.

تياگو سيلوا در سال 2012 با 42 ميليون يورو از ميلان به پاريسنژرمن پيوست.