ابوالقاسم شمسی جامخانه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی فارس، در رابطه با آخرین وضعیت آمادهسازی و واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و اس تق لال اظهار داشت: طی ماه های گذشته به منظور اصلاح اساسنامه این دو باشگاه و همچنین چگونگی واگذاری بلوکی سهام آنها دعوتنامههایی به مسئولین وزارت ورزش و مدیران دو باشگاه ارسال کردیم که به جز غیبت مدیرعامل اس تق لال (فتحاللهزاده) باقی مسئولین در این جلسه ها حضور داشتند. *پرسپولیس آماده تر از اس تق لال

وی با بیان اینکه تاکنون دلیل عدم حضور مدیرعامل استقلال در جلسات اعلام نشده و خواهان همکاری و مشارکت بیشتر فتحاللهزاده هستیم ادامه داد: اساسنامه باشگاه استقلال تهیه شده تا بعد از بررسی نهایی و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و همچنین تطبیق با اساسنامه نمونه بورس، مقدمات واگذاری آن فراهم شود. اساسنامه پرسپولیس هم مشکلی نداشته و این باشگاه فعلا از آمادگی بیشتری برای واگذاری سهام برخوردار است.
*واگذاری دوباشگاه تا سال 93 مهلت دارد اما...
این مقام مسئول با اشاره به انتقال این دو باشگاه از شرکت های گروه یک به شرکت های گروه دو گفت: طبق قانون، 100درصد سهام همه شرکتهای حاضر در گروه یک باید تا سال جاری واگذار شوند ولی شرکت های حاضر در گروه دوم ضمن اینکه تا سال 93 فرصت دارند، 20 درصد سهامشان نیز دست دولت باقی میماند. بنابراین واگذاری این دو باشگاه تا سال 93 مهلت دارد اما سعی ما این است یکی از دو باشگاه اس تق لال یا پرسپولیس را تا نیمه اول سال آینده واگذار کنیم.به نظر میرسد این باشگاه پرسپولیس باشد که از آمادگی بیشتری برخوردار بوده چرا که مدیرعامل آن به همراه مسئولین وزارت ورزش تمایل به واگذاری هر چه زودتر آن دارند.

شمسی جامخانه ادامه داد: در همین راستا دعوتنامه دیگری برای مسئولین دو باشگاه و وزارت ورزش ارسال میشود تا بعد از جمع بندی نهایی در دو مورد اصلاح اساسنامه و چگونگی واگذاری سهام آنها، پرونده این دو باشگاه در هیئت واگذاری مطرح شود.
*احتمال تعیین شرط اهلیت برای متقاضیان
وی در واکنش به این سوال که آیا در جریان واگذاری سهام این دو باشگاه اهلیت متقاضیان هم بررسی خواهد شد یا خیر؟ پاسخ داد: با توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این دو باشگاه و متفاوت بودن ماهیت فعالیت آنها با سایر شرکت های مشمول واگذاری، پیشنهاد ما به هیئت واگذاری تعیین شرط اهلیت است.
شمسی جامخانه ادامه داد: این درحالی است که به نظر میرسد هیئت واگذاری هم حساسیتهای این دو باشگاه را در نظر گرفته و شاید نسبت به تعیین اهلیت اقدام کند.
*چگونگی عرضه سهام دو باشگاه
این معاون سازمان خصوصیسازی در برابر دیگر سوال فارس که در خصوص چگونگی واگذاری سهام آنها در بورس و میزان مشارکت هواداران این دو باشگاه بود، توضیح داد: در واگذاری سهام دو باشگاه اس تق لال و پرسپولیس پیشبینیهایی لحاظ شده و ممکن است هواداران این دو باشگاه در قالب یک شرکت حقوقی یا یک تعاونی ساماندهی شده تا در قالب یک شخصیت حقوقی در جریان عرضه بلوکی سهام با سایر متقاضیان رقابت کنند.

شمسی جامخانه افزود: این امکان و پیشبینی برای سایر متقاضیان مانند پیشکسوتان هم وجود دارد. از طرف دیگر شاید هم همه متقاضیان در قالب یک کنسرسیوم اقدام به خرید 60 تا 70 درصد سهام این دو باشگاه کنند.
*به احتمال زیاد خبری از عرضه اولیه سهام نباشد
وی در خاتمه با بیان اینکه سهام این دو باشگاه قطعا در فرابورس عرضه خواهند شد، تاکید کرد: با توجه به برنامههای پیشبینی شده و واگذاری سهام دو باشگاه اس تق لال و پرسپولیس به صورت بلوکی، به احتمال زیاد امکان عرضه عمومی سهام و واگذاری به تک تک هواداران وجود نخواهد داشت. با این همه نحوه واگذاری این دو باشگاه هنوز نهایی نشده و بعد از جمع بندی اقدام خواهد شد.