پرسپولیس نیوز : باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: در 2 ماه آینده با تیم ستارگان میلان در تهران بازی خواهیم کرد.

حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در مورد لغو دیدار با هامبورگ اظهار داشت: انجام بازی دوستانه با هامبورگ هنوز منتفی نشده است. فقط مکاتبات بین دو باشگاه در دو هفته اخیر مسکوت باقی مانده است. بعد از خداحافظی مهدویکیا در فصل گذشته باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفت برای انجام یک بازی دوستانه و خداحافظی برای مهدویکیا با باشگاه هامبورگ مذاکراتی انجام شود. این موضوع هم فقط در حد حرف و سخن نبود بلکه مستنداتی هم داشته است.

وی ادامه داد: منتقمی قائممقام و حسینی مدیر روابط بینالملل باشگاه، سفری به آلمان داشتند. حتی صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان نیز آمادگی خود را برای انجام این بازی اعلام کرد تا بخشی از این هزینهها را تامین کند و نمایندهای از آنها نیز در این سفر همراه مدیران پرسپولیس به آلمان حضور داشت.

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: باشگاه هامبورگ انجام بازیهای تدارکاتی خود را به یک شرکت واگذار کرده است و این باشگاه از ما خواست با این شرکت مذاکرات را انجام دهیم که مذاکرات خوبی هم انجام شد. در نهایت قرار شد هامبورگ در ژانویه به تهران بیاید تا این بازی تدارکاتی انجام شود و همچنین از پرسپولیس دعوت کرد در تورنمنتی در سال 2014 به آلمان سفر کند. البته هامبورگ برای حضور در تهران به انجام یک بازی دوستانه 500 هزار یورو از پرسپولیس مطالبه کرده است.

وی افزود: رویانیان از مدیران باشگاه پرسپولیس خواست درآمدها و هزینههای این بازی را بررسی و کارشناسی کند زیرا فلسفه برگزاری بازیهای دوستانه این است که درآمدزایی هم انجام شود تا این درآمد صرف امور خیریه یا امور باشگاه شود. البته تمامی هزینهها از محل جذب اسپانسر و حق پخش تلویزیونی تامین میشود و قرار نیست ریالی از منابع دولتی برای انجام این بازی هزینه شود.

قدوسی افزود: بررسیها نشان داد درخواست 500 هزار یورویی تیم هامبورگ باعث تحمیل هزینههای زیادی به باشگاه خواهد شد بنابراین باشگاه پرسپولیس رقم 300 هزار یورو را به هامبورگ پیشنهاد کرد. در مقابل باشگاه هامبورگ رقم 400 هزار یورو را پیشنهاد داد و آخرین مکاتبه آنها با پرسپولیس هم اعلام آمادگی آنها برای انجام توافق و دیدار دوستانه با پرسپولیس بود که این مکاتبات همچنان مسکوت مانده است.

مدیر روابط عمومی پرسپولیس در مورد علت مسکوت ماندن این مکاتبات گفت: باشگاه پرسپولیس پیشنهادی از تیم ستارگان میلان هم برای انجام بازی دوستانه دارد و نشستی هم بین رویانیان مدیرعامل باشگاه و نماینده آثمیلان برگزار شده است. فرانکو بارهزی هم رقم پیشنهادی باشگاه میلان را به ما اعلام کرده که رقم منصفانهای است با این حال در حال حاضر نمیتوانیم این رقم را اعلام کنیم تا توافقها نهایی شود. البته فلسفه وجودی تیم ستارگان میلان این است که 50 درصد درآمد بازی باید به یک موسسه خیریه در ایتالیا داده شود. پیشنهاد ما به باشگاه میلان این بود که حداکثر ظرف دو ماه آینده این بازی در تهران انجام شود ضمن اینکه انجام بازی با هامبورگ نیز منتفی نشده است.

وی افزود: باشگاه پرسپولیس قصد دارد یک بازی بزرگ و دوستانه برای تجلیل از ستارگان پرسپولیس از جمله مهدویکیا برگزار کند. خود مهدویکیا هم به ما اعلام کرده حاضر به تحمیل هزینه زیاد به باشگاه پرسپولیس نیست، اما برای انجام بازی دوستانه مایل به همکاری با پرسپولیس است.