کميته استيناف فدراسيون فوتبال پس از بررسي، راي اعاده دادرسي خود درباره تباني در ليگ دسته اول را اعلام کرد.

به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، کميته استيناف راي خود را به شرح زير در خصوص تباني درليگ دسته اول صادر کرد:

پس از درخواست اعاده دادرسي عبدالحميد رمضاني، اميد طيري، علي خلف، محسن زاهدي، مصطفي افخمي، پژمان شاهپري، شاهين مجيدي، جمشيد غديري، سرتيپ طاهري، عبدالمجيد باقرينيا، نادر دستنشان و شيث رضايي نسبت به دادنامه شماره 27 مورخ 9/4/92 اين کميته دلالت بر محکوميت دادرسي عبدالحميد رمضاني، اميد طيري، علي خلف به مدت 6 ماه از فعاليتهاي فوتبالي و پرداخت 50 ميليون ريال جريمه نقدي به دليل اقدام به پيشنهاد نامشروع، محسن زاهدي، مصطفي افخمي، پژمان شاهپري، شاهين مجيدي به تحمل يک سال محروميت از فعاليتهاي فوتبالي و پرداخت 50 ميليون ريال به دليل اقدام به تباني، جمشيد غديري و سرتيپ طاهري به تحمل 6 ماه محروميت از فعاليت فوتبالي و به پرداخت 100 و 40 ميليون ريال به ترتيب به لحاظ اقدام به عمل نامشروع، عبدالحميد باقرينيا به تحمل يکسال محروميت از فعاليت فوتبالي و پرداخت 100 ميليون ريال جريمه نقدي، نادر دستنشان به تحمل يک سال محروميت و پرداخت 100 ميليون ريال جريمه نقدي و شيث رضايي به تحمل 6 ماه محروميت و پرداخت 50 ميليون ريال جريمه نقدي هر 2 به دليل اقدام به شروع تباني دارد، کميته استيناف پس از بررسي و تحقيقات به عمل آمده، اعاده دادرسي عبدالحميد رمضاني را وارد دانسته و ضمن نقض دادنامه شماره 27 مورخ 9/4/92 کميته انضباطي، حکم به برائت وي صادر و اعلام کرد در خصوص ساير افراد فوق، اعاده دادرسي غير وارد تشخيص بوده و مستنداً به ماده 29 از آييننامه مربوطه، رد درخواست افراد فوق صادر و اعلام ميشود چون به دلالت مفاد لوايح تقديمي متضمن درخواست اعاده دادرسي و بررسيهاي انجام شده و احراز تنبه آنان مستنداً به ماده 29 آييننامه کميته انضباطي فدراسيون فوتبال است، کميته استيناف نامبردگان را حائز شرايط تخفيف تنبهات دانسته و حکم بر تخفيف محروميت اميد طيري، علي خلف، جمشيد غديري، سرتيپ طاهري و شيث رضايي از 6 ماه به 4 ماه محروميت و محسن زاهدي، عبدالحميد باقرينيا و نادر دستنشان از يک سال به 6 ماه با وصف باقي بودن مجازات جريمه نقدي داده و تمامي افراد مشمول تخفيف تنبيه صادر واعلام کرد. حکم صادره قطعي است.