عکاسان و تصويربرداران در طول مسيري که سهگانهکار ايراني به مسابقه ميپرداخت براي ثبت صحنههاي حضور اين ورزشکار او را تعقيب ميکردند.

رقابتهاي بينالمللي آزاد سهگانه لندن که آخرين دور اين رقابتها در سال 2013 به شمار ميرفت، روز گذشته به ميزباني هايد پارک برگزار شد و شيرين گرامي، سهگانه ايرانيالاصل ساکن انگليس که پس از رايزنيهاي لازم با مسئولان فدراسيون سهگانه ايران توانسته بود مجوز حضور در اين رقابتها به عنوان نماينده ايران را کسب کند با ثبت زمان 2 ساعت و 42 دقيقه و 12 ثانيه در بين 87 ورزشکار با عنوان هفتادوششمي به کار خود پايان داد.

به نقل از فارس، در اين رقابت ورزشکاران زن آمريکا، انگليس و قبرس به ترتيب روي سکوهاي اول تا سوم قرار گرفتند.

تا پيش از اين و به دليل محدوديتهاي موجود در رشته سهگانه، هيچ ورزشکار زن از کشورمان در اين رشته فعاليت نميکرد و فعاليت بانوان ايراني تنها به رشته دوگانه محدود ميشد که گرامي روز گذشته با لباس مخصوص شنا به منظور حفظ شعائر اسلامي در رقابتهاي آزاد لندن شرکت کرد تا به اين ترتيب به عنوان نخستين بانوي سهگانه کار ايراني نام خود را تاريخ ورزش ايران به ثبت برساند.

رقابتها با مسابقات شنا آغاز شد و گرامي براي آغاز رقابت خود در اين بخش در کنار ساير رقبا در حالي به لبه درياچه رسيد که پارچهاي شبيه باراني روي لباس مخصوص شناي خود (لباسي شبيه لباس غواصي) انداخته بود تا به اين ترتيب با پوششي جديد و منطبق با فرهنگ ايراني - اسلامي به عنوان نخستين بانوي سهگانه ايران اين رقابت سخت را آغاز کند.

با معرفي نفرات حاضر در رقابتها و زماني که نوبت به معرفي ورزشکار ايراني رسيد، شيرين گرامي به نمايندگي از ايران به حاضران معرفي شد که همين موضوع تشويق شديد حضار را در پي داشت.

در ادامه و با آغاز رقابت، گرامي در حالي لباس مخصوص خود را از تن جدا کرد که کاملا در آب قرار داشت تا به اين ترتيب استارت کار براي ورزشکاران بخورد. در نهايت و پس از يک و نيم کيلومتر شنا و زماني که گرامي قصد داشت به کار خود پايان دهد، قبل از خروج وي از آب، با هماهنگيهاي به عمل آمده لباس مخصوص روي تن وي قرار گرفته و سپس او از آب خارج شد با اين حال اين پايان کار نبود و ورزشکار ايرانيالاصل ساکن انگليس در داخل چادر مخصوصي که براي تعويض لباس وي تعبيه کرده بودند، حاضر شده و پوشش خود را براي ادامه رقابتها که مسابقات دوچرخه سواري بود، تغيير داد.

نکته جالب در طول مسير دوچرخهسواري و دو که به ترتيب در مسافتهاي 40 و 10 کيلومتر برگزار شد، آنجايي بود که عکاسان و تصويربرداران در طول مسيري که سهگانهکار ايراني به مسابقه ميپرداخت براي ثبت صحنههاي حضور اين ورزشکار او را تعقيب ميکردند و در نهايت گرامي با در دست داشتن پرچم کشورمان و با تشويق شديد حضار که البته در تمام طول مسير وي را تشويق ميکردند، با حجاب کامل اسلامي و با رقابتهاي دو به کار خود پايان داد.

گرامي را در اين رقابت، اعضاي خانوادهاش از جمله مادر وي همراهي ميکردند که او در پايان به خاطر موفقيت در به پايان رساندن اين رقابت سخت، شادي خود را با در آغوش کشيدن مادرش سهيم شد.

عکاسان و گزارشگران يکبار ديگر با پايان رقابت، گرامي را در محاصره خود درآورده و ضمن گرفتن عکس با پرچم ايران از وي با اين ورزشکار کشورمان به گفتوگو پرداختند.