رئيس هيئت کشتي استان تهران گفت: تا زماني که ترکيب تيمهاي تهراني تکميل نشود به کشتيگيران تهران براي حضور در ساير تيمها رضايتنامه نميدهيم.

تقي کلانتري درباره حضور کشتيگيران تهراني در فصل جاري رقابتهاي ليگ برتر کشتي آزاد گفت: با توجه به اينکه تيمهاي استيل آذين و گاز براي حضور در فصل جاري ليگ برتر کشتي آزاد اعلام آمادگي کردهاند تا زماني که ترکيب اين تيمها تکميل نشود به کشتيگيران تهراني براي حضور در ساير تيمها رضايتنامه نميدهيم.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: با توجه به رايزنيهايي که انجام داديم حاميان مالي خوبي براي سرمايهگذاري در کشتي پايتخت جذب شدهاند و به نظر ميرسد تيمهاي ديگري هم ظرف روزهاي آينده براي حضور در ليگ برتر کشتي آزاد اعلام آمادگي کنند. سرمايهگذاريهاي خوبي در اين مدت در کشتي تهران صورت گرفته است و اميدواريم در آينده شاهد افتخارات بيشتري در کشتي تهران باشيم.

کلانتري در پايان از اهداي هديه 500 هزار توماني به فرنگي کاران تهراني اعزامي به مسابقات جهاني خبر داد.