اردونشینان دیروز ابتدا از ساعت 13 یك جلسه تمرین كشتی دیدنی و نفسگیر را زیر نظر رسول خادم برگزار كردند. در این تمرین آزادكاران تمرینات ویژهای را به مدت 90 دقیقه انجام داده و مدیر تیمهای ملی و سایر مربیان دعوتی نكات فنی لازم را به كشتیگیران گوشزد كردند.

بر این اساس آزادكاران ساعت 18 دیروز نیز به مدت 120 دقیقه تمرین مرور فن را زیرنظر رسول خادم برگزار كردند. در این تمرینات مدیر تیمهای ملی و امور فنی نكات لازم را در مورد اجرای فنون مختلف به كشتیگیران تذكر داد.

اردوی تیم ملی كشتی آزاد به منظور شركت در رقابتهای آسیایی كره جنوبی، جام بینالمللی جهانپهلوان تختی و رقابتهای گزینشی المپیك كه از روز 29 دی ماه در خانهی كشتی شماره یك آغاز شده است، تا 10 فروردین ماه سال آینده ادامه مییابد.