فدراسيون بينالمللي کشتي برترين فرنگيکاران ماه سپتامبر را بر اساس مسابقات برگزار شده در اين ماه معرفي کرد.

نقل از سايت فدراسيون بينالمللي کشتي، رتبهبندي جهاني کشتيگيران برتر ماه سپتامبر ميلادي با اعلام اسامي فرنگيکاران برتر هر وزن اعلام شد. البته در ردهبندي جديد اعلام شده بسياري از کشتيگيران که در ماه گذشته در جمع نفرات برتر بودند موقعيت خود را حفظ کردهاند.

در اين بين امير علياکبري فرنگيکار سنگينوزن کشورمان که در رده چهارم در ردهبندي ماه گذشته حضور داشت در اين ماه هم رتبهاش را حفظ کرد.

پس از علياکبري بهترين جايگاه در بين فرنگيکاران ايراني متعلق به هادي عليزاده پورنيا است که در جايگاه پنجم وزن 74 کيلوگرم قرار گرفته است. عليزاده ماه گذشته در رده ششم اين وزن قرار داشت و يک پله صعود کرد.

ايوان تاتارينوف، ايوان کويلاکوف، تاماش لورينچ، رومن ولاسوف، سلجوق سبي، نيکيتا ملنيکوف و رضا کايالپ در اوزان 55 تا 120 کيلوگرم در صدر اين ردهبندي قرار دارند.

* ردهبندي فرنگيکاران برتر ماه سپتامبر به شرح زير است:

55 کيلو: 1- ايوان تاتارينوف نفر اول يونيورسياد دانشجويان جهان از روسيه 2- البک تاجييف نفر سوم جام پيتلانسکي از بلغارستان 3- ويکتور سيوبانو نفر دوم يونيورسياد دانشجويان جهان از مولداوي ... 12- شيرزاد بهشتي طلا نفر اول جام يادگار امام از ايران

60 کيلو: 1- ايوان کويلاکوف نفر اول يونيورسياد دانشجويان جهان از روسيه 2- کامران ممدوف نفر اول يونيورسياد دانشجويان جهان از آذربايجان 3- المورات تاسمورادوف قهرمان آسيا از ازبکستان ... 13- محمد نوربخش قهرمان جام يادگار امام از ايران

66 کيلو: 1- تاماش لورينچ قهرمان اروپا از مجارستان 2- آدام کوراک نايب قهرمان اروپا از روسيه 3- رسول چونايف نفر اول يونيورسياد دانشجويان جهان از آذربايجان

74 کيلو: 1- رومن ولاسوف نفر اول يونيورسياد دانشجويان جهان از روسيه 2- آرسن جلفالاکيان نفر سوم يونيورسياد دانشجويان جهان از ارمنستان 3- کيم هيون وو قهرمان آسيا از کرهجنوبي ... 5- هادي عليزاده پورنيا نفر دوم يونيورسياد دانشجويان جهان از ايران

84 کيلو: 1- سلجوق سبي نفر اول بازيهاي مديترانه از ترکيه 2- آلکسي ميشين قهرمان اروپا از روسيه 3- ويکتور لورينچ نفر اول جام پيتلانسکي از مجارستان ... 14- طالب نعمتپور نفر سوم آسيا از ايران

96 کيلو: 1- نيکيتا ملنيکوف نفر اول يونيورسياد دانشجويان جهان از روسيه 2- آرتور آلکسانيان نفر دو يونيورسياد دانشجويان جهان از ارمنستان 3- چنگ ايلديم نفر سوم اروپا از ترکيه ... 8- مهدي علياري نفر سوم يونيورسياد دانشجويان جهان از ايران

120 کيلو: 1- رضا کايالپ قهرمان اروپا از ترکيه 2- يوهان ماگنوس يورن از سوئد 3- نورماخان تينالييف نفر سوم آسيا از قزاقستان 4- امير علياکبري نفر دوم يونيورسياد دانشجويان جهان از ايران