پرسپولیس نیوز : مدیر روابط بینالملل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس گفت: چهارمین کارگاه آموزشی کمیته صدور مجوز حرفهای به کار خود پایان داد و باشگاه پرسپولیس در کسب امتیازات لازم مشکلی نداشت.
حسینی درباره مسائل مطرح شده در این کارگاه آموزشی به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: این کارگاه با حضور آقای سهیل مهدی، مدیر برنامه و بودجه سازمان لیگ و دبیر کمیته صدور مجوز حرفهای آسیا و نمایندگان باشگاههای لیگ برتر به مدت دو روز برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه نواقص مدارک باشگاهها در ارتباط با سهمیههای سال 2014 لیگ قهرمانان آسیا که قبلا به AFCارسال شده بود، اعلام شد تا باشگاهها اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین معیارهای A، Bو Cکنفدراسیون فوتبال آسیا برای صدور مجوز حرفهای هم مورد بحث بود.

حسینی ادامه داد: به طور خلاصه معیارهای Aمواردی هستند که بدون آنها مجوز صادر نمیشود. معیارهای Bمواردی هستند که نقض آنها مانع از صدور مجوز نخواهد شد اما جریمه نقدی به همراه دارد و معیارهای درجه Cهم مواردی هستند که در حال حاضر ملاک نیستند ولی برای آینده مد نظر بوده و باشگاهها باید در مسیر تحقق آنها گام بردارند.

مدیر روابط بینالملل باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: ما در کسب امتیازات لازم مشکل نداشتیم و حتی در پایان کارگاه، کار گروههایی تشکیل شد و از باشگاههای پرسپولیس و استقلال با توجه به ورزشگاههای مطرحی که در اختیار دارند و اقداماتی که انجام دادهاند، خواسته شد تا تجارب خود را در اختیار سایر باشگاهها قرار بدهند.

حسینی در پایان درباره حضور نمایندگان AFCدر ایران، تصریح کرد: با توجه به شرایطی که در سالهای گذشته داشتهایم و با توجه به مدارک ارائه شده، باشگاه پرسپولیس در فهرست بازرسیها قرار ندارد اما گاهی پیش میآید که بازرسان پس از حضور در کشوری، ناگهان تصمیم به بازرسی از باشگاهی خارج از فهرست گرفتهاند اما در هر صورت ما آمادگی لازم را خواهیم داشت.

گفتنی است؛ طبق آخرین اعلام سازمان لیگ، بازرسان AFCمهر ماه به ایران سفر خواهند کرد.