سرمربي سابق پرسپوليس و سرمربي سابق استقلال گزينههاي نهايي سرمربيگيري مس هستند.

يورگن گده به عنوان گزينه خارجي سرمربيگري مس و پرويز مظلومي به عنوان گزينه ايراني اين باشگاه مطرح هستند.

گده در فوتبال ايران در تيمهاي پرسپوليس و استقلال سابقه مربيگري دارد.

پرويز مظلومي سرمربي سابق استقلال نيز مدتها در تيم مس مربيگري کرده است.

محمود ياوري سرمربي تيم مس از سمتش استعفا کرده و به تيم فجرسپاسي رفته است.