فرنگيکار وزن 96 کيلوگرم ايران به گروه شانس مجدد رقابتهاي کشتي قهرماني جهان راه يافت.

در ادامه رقابتهاي کشتي فرنگي قهرماني بزرگسالان جهان در بوداپست مجارستان، با صعود آرتور الکسانيان ارمنستاني که علياري را شکست داده بود به فينال وزن 96 کيلوگرم، نماينده ايران ميتواند براي کسب مدال برنز شانس خود را در گروه شانس مجدد امتحان کند.

به گزارش ايسنا، علياري بايد در ديدار شانس مجدد به مصاف ولاديسلاو متوديف از بلغارستان برود.