برخی از مقامها و چهرههای ورزشی کشور امارات از اقدام فیفا برای بازگرداندن بحق نام خلیج فارس به جغرافیای ورزشی منطقه این حوزه آبی، خشمگین شدند. به گزارش فارس ، برخی روزنامههای اماراتی در این مورد گزارشهای را منتشر کردند. بر این اساس مقامهای ورزشی این کشور وقتی کسب اطلاع کردند فیفا در وب سایت خود نام جعلی «خلیج عربی» (نام لیگ فوتبال امارات) را حذف کرده و نام به حق و صحیح «خلیج فارس» را جایگزین کردند، این اتفاق گویا برخی اعتراضات تیمهای باشگاهی عربی حوزه خلیج فارس را به همراه داشته است. در این گزارشها، رسانههای اماراتی به غلط به جانبداری از واکنش تیمهای خودی پرداخته و عجیب این که از نام همیشگی خلیج فارس به عنوان یک «نام جدید» در مطالب خود استفاده کردند. در حالیکه خلیج فارس از قرنها پیش در جغرافیای منطقه و جهان، در تمام اسناد و مدارک بینالمللی وجود داشته و به ثبت رسیده و حتی در سازمان ملل نیز دقیقا به همین نام ثبت شده است. به این ترتیب از زمانی که فدراسیون جهانی مطابق با اعتراض کشورمان و نیز اسناد بیشمار جهانی در سازمانهای یادشده در پایگاه اینترنتی خود، بخش معرفی و اطلاعات کشورهای عضو، امارات را همسایه و مجاور به خلیج فارس و دریای عمان ذکر کرده، این امر باعث خشم بی دلیل کشور کوچک عربی شده است. در همین ارتباط روزنامه السعودیه عربستان نوشته برخی از باشگاهها و بازیکنان شاغل در لیگهای عربی حوزه خلیج فارس به صورت رسمی به این تغییر نام که اعتراض کرده اند. این اتفاقات درحالی است که اماراتیها اواخر بهار و از ابتدای فصل خود وقتی نام خلیج فارس را از لیگ حرفهای فوتبال خود حذف کرده و نام جعلی لیگ عربی را جایگزین کردند، این امر با اعتراض قاطع و رسمی فدراسیون کشورمان همراه شد که به همین خاطر نامه مفصلی به مقر فدراسیون بینالمللی ارسال شد و درخواست تغییرهرچه سریعتر و بازگرداندن نام اصلی شد.