روز سهشنبه دوم مهر ماه قرعه کشي جام حذفي فوتبال براي تعيين ميزباني برگزار ميشود.

مهدي تاج رئيس سازمان ليگ در نامهاي به باشگاهاي ليگ برتر زمان قرعه کشي مسابقات جام حذفي را براي تعيين ميزبان و ميهمان اعلام کرد.به گزارش فارس، در نامه تاج آمده است:

احتراما، نظر بر اينکه دور چهارم مسابقات حذفي باشگاههاي کشور (يادواره آزادسازي خرمشهر) در فصل 93_ 92 با مشخص شدن 16 تيم صعود کننده (از ميان تيمهاي قهرمانان حذفي استانها و تيمهاي ليگهاي دسته اول و دوم) به پايان رسيده است، بر اساس مقررات برگزاري مسابقات حذفي، جلسه قرعهکسي با حضور مديران تيمهاي مربوطه به منظور تعيين تيمهاي ميزبان و ميهمان (براي بعضي از مسابقات حذفي آينده) ساعت 14 روز سهشنبه مورخ 2/7/92در محل روابط عمومي سازمان ليگ برگزار خواهد شد.

لذا از مديران محترم (يا نمايندگان تامالاختيار مديران) تيمهاي ذيربط دعوت به عمل ميآيد چنانچه تمايل دارند در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.