دبير هيئت رسيدگي به تخلفات فوتبال گفت: با محمد رويانيان مديرعامل باشگاه پرسپوليس مفصل در مورد اتفاقات ديدار پرسپوليس و سپاهان صحبت کرديم.

حجتالاسلام عليرضا عليپور در مورد ضربالاجلي که به باشگاه پرسپوليس براي ارائه مستندات داده شده بود گفت: با رويانيان مفصل در اين زمينه صحبت کرديم و آنها نامه ما را دريافت کردهاند. باشگاه پرسپوليس اطلاعات اوليه را در مواردي که در اختيار داشتند به ما ارائه کردند و قرار شد براي تکميل اين مسئله جلسه حضوري نيز با رويانيان يا نماينده تامالاختيار باشگاه پرسپوليس برگزار کنيم.

به نقل از فارس،وي افزود: اهالي فوتبال براي مبارزه با تخلفات همگي بايد همدل و همراه و يکپارچه باشند. قطعاً اگر داوري مرتکب اشتباه فني شده باشد کميته داوران بر اساس آئيننامهاي که دارد در مورد داور تصميمگيري ميکند اما در مورد اظهاراتي که انجام شده هيئت رسيدگي به تخلفات ورود ميکند و قرار است در جلسه حضوري مسائل بيشتري در اين زمينه بيان شود. مستنداتي که باشگاه پرسپوليس به ما ارائه کند را در اختيار اعضاي ستاد هيئت رسيدگي به تخلفات قرار ميدهيم و آنها بر اساس آن مستندات تصميمگيري خواهند کرد.