رييس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال همچنان با تاکيد بر اقدام قانوني و درست اين کميته در تغيير رنگ کارت ميثم حسيني گفت: در برنامه 90 هم مطلب جديدي عليه اين موضوع نشنيدم و معتقديم کارمان درست بوده است.

اسماعيلحسنزاده در واکنش به اينکه چه پاسخي درباره " دلايل مطرح شده در رد تصميم کميته انضباطي مبني بر بخشش محروميت ميثم حسيني از سوي افراد مختلف در برنامه 90" داريد، به خبرنگار ايسنا، گفت: من حرف و مطلب جديدي در برنامه ديشب 90 نشنيدم و ما پيش از اين در رسانهها توضيحات مفصل و کاملي را درباره تصميم کميته انضباطي اعلام کرديم. اقدام کميته انضباطي کاملا مطابق با قانون فيفا بوده و برداشت ما هم از اين قانون درست است.

وي افزود: بحث مسوولان کميته داوران اصلا ورود کميته انضباطي به اين مسايل است و با قبول نداشتن اصل ماده مدنظر در آييننامه، خيلي کليتر در اين باره صحبت ميکنند که اين ديگر از جمله واضحات قوانين فيفاست و ما پاسخ ديگري در اين رابطه نداريم.