رئيس کميته داوران فدراسيون فوتبال گفت: محسن ترکي خودش اعلام کرده آمادگي روحي و رواني ندارد و نميتواند داوري کند.

فريدون اصفهانيان پس از معرفي اسپانسر تيم ملي فوتبال ايران در مورد اينکه محسن ترکي چرا چند هفتهاي است قضاوت نميکند، عنوان کرد: او گفته از لحاظ روحي و رواني آمادگي ندارد به همين خاطر نياز به استراحت دارد.

به گزارش فارس، وي در مورد اينکه آيا محسن ترکي به خاطر محسن قهرماني قضاوت نميکند و اين موضوع را بهانه کرده است، گفت: اين موضوع را بايد از خود او بپرسيم.

رئيس کميته داوران در مورد اينکه آيا حرفهاي است که داوران تصميم بگيرند قضاوت نکنند در حالي که تحت قرارداد فدراسيون هستند، تأکيد کرد: البته داوران ما حرفهاي نيستند و قرارداد هم نميبندند، ما داوران خوبي داريم و مشکلي از اين بابت ايجاد نخواهد شد.

وي در مورد اينکه آيا نميترسند اين مسئله ادامهدار شود و داوران چند وقت يک بار تصميم بگيرند که قضاوت نکنند، اظهار داشت: بچههاي ما اين طور نيستند و اگر چنين اتفاقي بيفتد برخورد خواهد شد.

اصفهانيان در مورد اينکه سرنوشت محسن قهرماني چه شد، گفت: هنوز اين مسئله معلوم نيست، بايد شفافسازي کنند و اگر مدرکي هست بدهند.

وي در پاسخ به اين سؤال که اگر اين مسئله طولاني شود آيا همچنان قهرماني قضاوت نخواهد کرد، عنوان کرد: اگر طول بکشد مطمئنا مسئولين ذيربط اين مسئله را بررسي خواهند کرد، کميته اخلاق، کميته انضباطي وارد موضوع شدند و حتي بحث به کميسيون اصل 90 مجلس هم رسيده است و هر چه زودتر اين مسئله مشخص خواهد شد.

اصفهانيان در مورد اينکه آيا به خاطر اتفاقات بازي پرسپوليس و سپاهان محسن قهرماني جريمه شده است، تصريح کرد: همان طور که در يک بازي داور تشويق ميشود تنبيه هم وجود دارد و بر طبق اساسنامه اين مسئله مشخص خواهد شد.

وي در مورد اينکه آيا قهرماني حداقل تا نيمفصل محروم خواهد بود، گفت: اين موضوع را به عهده خودمان بگذاريد که در مورد آن تصميم بگيريم.

رئيس کميته داوران در مورد اينکه آيا صحبتهايي که در مورد قهرماني مطرح شده است مشابهاش در گذشته رخ داده است، عنوان کرد: اين مسائل و صحبتها در گذشته هم بوده و خواهد بود به طور مثال به ما گفتهاند يک تيم پيشنهاداتي به داوري دادهاند اما بايد در مورد اين صحبتها سند و مدرک موجود باشد.