سرمربي تيم ملي فوتبال حاضر به گفتوگو با خبرنگاران نشد.

به گزارش فارس، پس از مراسم رونمايي از حامي مالي تيم هاي ملي فوتبال خبرنگاران قصد داشتند با کارلوس کيروش سرمربي تيم ملي گفت و گو کنند اما وي مصاحبه نکرد و گفت کفاشيان امروز به من اجازه نداده تا صحبت کنم.