داور بازي پرسپوليس و سپاهان، مربي بدنساز پرسپوليس و يکي از نزديکان علي دايي تا اطلاع ثانوي از فعاليت در فوتبال منع شدند.

در پايان نشست هيئت رسيدگي به تخلفات حرفهاي فوتبال، محسن قهرماني به همراه تيم داوري مسابقه شامل کرمانشاهي و ايلدروم و همچنين علي مولايي مربي بدنساز پرسپوليس، منوچهر باديه مدير باشگاه نفتون و علي حاتم از نزديکان علي دايي تا اطلاع ثانوي از فعاليت در کليه امور فوتبالي تعليق شدند.