عصر جمعه در حاشیه مسابقه تیم های ذوب آهن اصفهان با مهرام تهران که در پارک قلمستان و ورزشگاه ذوب آهن برگزار شد، یکی از افراد حاضر در پارک، با تاسف انگیز خواندن جو حاکم بر پارک قلمستان به دلیل برگزاری این رقابتها و حضور زنان با پوشش نامناسب گفت: شرایط به گونه ای است که از حضور خود با خانواده پشیمان شدهایم، اگر مردم شهیدپرور و مذهبی اصفهان در مورد دوچرخه سواری دختران در میدان امام سکوت نمیکردند اکنون شاهد شکلگیری چنین فضایی نبودیم.

این در حالی است که برخی مسئولان برای بازدید از این بازی در ورزشگاه حاضر شدند

منبع : وبلاگ خودم