حسن زاده رئیس كمیته انضباطی معتقد است آییننامه انضباطی فعلی، پاسخگوی اتفاقات رخ داده در فوتبال نیست. حسنزاده در گفتوگو با سایت فدراسیون فوتبال میگوید: «در رفتار های غیر ورزشی که از سوی بازیکن یا مربی رخ می دهد حرکات دست و چهره، عمل زننده و زبانی است که در آئین نامه انضباطی این نوع موارد اساس کار است.در واقع آئین نامه به دنبال مصادیق نیست و به کلیات توجه دارد.» او در پاسخ به این سوال كه «یعنی در این بین نواقصی در رای ها هم وجود دارد؟» میگوید: «دقیقا.طبق بررسی که انجام شد جای خالی بعضی از مصادیق درآئین نامه انضباطی وجود دارد که این خلاءنزدیک به 28 الی 30 مورد است که آنرا شناسایی کرده ایم.ضمن اینکه به تمام ارگانهای مختلف ورزشی و غیر وزرشی، باشگاهها و هیاتها نیز اعلام کرده ایم که اگر مشکلی در آئین نامه وجود دارد، برایمان اعلام کنند تا ترتیب اثر داده شود.امیدوارم با رفع مشکلات و طرح آئین نامه جدید و تصویب در مجمع، از سال 91 با کمترین اشکال بتوانیم از آئین نامه انضباطی به عنوان یک منبع دقیق استفاده کنیم.»