رئيس کميته داوران گفت: هيئت مديره مديرعامل را انتخاب ميکند و مديرعامل به تنهايي نميتواند براي کنارهگيري تصميم بگيرد.

فريدون اصفهانيان در پايان ديدار استقلال مقابل نفت تهران گفت: صحبتهايي که در مورد مسائل داوري مطرح ميشود بايد داراي پشتوانه و سند باشد.وي در مورد اينکه مربي تراکتورسازي اعلام کرده از ليگ کنارهگيري ميکند، خاطر نشان کرد: به هر حال کسي که به عنوان مديرعامل انتخاب شده است نشان ميدهد هيئت مديرهاي وجود داشته است. به هر حال در اين موضوعات تصميم هيئت مديره مؤثر است و نميتوان چنين کاري انجام داد.اصفهانيان در پاسخ به اين سؤال که گفته ميشود برخي از داوران بازيکن به آکادميهاي فوتبال معرفي ميکنند، خاطر نشان کرد: در اين ارتباط کسي چيزي به ما گزارش نداده و موردي نشنيدهام.رئيس کميته داوران در مورد اينکه علي دايي با لحن بدي با کمک داور چهارم صحبت کرد و به او گفته سر جايش بنشيند، عنوان کرد: برخورد اين عزيز حتما توسط داور و کمک چهارم گزارش ميشود. من اين صحنه را ديدم اما متوجه نشدم که او چنين حرفي زده است، به هر حال ما نميتوانيم لب خواني کنيم اگر چنين اتفاقي افتاده باشد حرکتي خوبي نيست و بايد با آن برخورد شود.