گزارشي در سايت ساکرنت به قلم جان دوئردن نوشته شده که در آن به اينکه ايران از زمان حضور به جام جهاني ديدار تدارکاتي نداشته اشاره شده است.

سايت ساکرنت با انتشار مطلبي به تشريح وضعيت تيمهاي صعود کننده به جام جهاني در منطقه آسيا پرداخته است.

به نقل از فارس،در اين گزارش به اينکه تيم ملي فوتبال ايران هيچ ديدار تدارکاتي نداشته اشاره شده و انجام بازيهاي دوستانه ساير تيمهاي صعود کننده نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين گزارش درمورد ايران نوشت: زماني که ساير تيمهاي آسيايي در حال آماده سازي خود براي شرکت در جام جهاني هستند، تيم ملي فوتبال ايران بدون شکست مانده است. البته بدون شکست ماندن خوب است اما بايد بدانيد که اين تيم در هيچ ديدار تدارکاتياي حضور نداشته است.

ايران همواره بيش از آنچه در زمين مسابقه انجام ميدهد، درگير مسايل پشت پرده بوده است. مشکلاتي که در زمينه پرداخت حقوق و دستمزد کارلوس کيروش به وجود آمده بود. حتي گمانهزنيهايي در مورد قطع همکاري کيروش با ايران نيز شنيده شده بود اما او سرانجام در اواخر اکتبر به ايران بازگشت.

هواداران فوتبال ايران به اين دست مشکلات عادت کردهاند. سياست و مسايلي از اين دست همواره فوتبال ايران را عقب نگه داشته است اما سوالي که پيش ميآيد اين است که آيا يک تيم در چهار ماه فقط يک ديدار انجام داده است؟ اردوهاي خارجي اين کشور کنسل شدند؟ کسي از اينکه کارلوس کيروش روند آماده سازي اين تيم را مورد انتقاد قرار ميدهد تعجبي نميکند.

شايد رويارويي با تايلند در رسيدن به جام ملتهاي آسيا ديداري نباشد که همه را هيجان زده کند اما اين بار اين ديدار به واقع مورد نياز بود. اين در حالي است که ساير تيمهاي صعود کرده به جام جهاني از منطقه آسيا روي هم 28 ديدار انجام دادهاند. ايران از زمان راهيابي به جام جهاني برزيل تنها 90 دقيقه مقابل تايلند بازي کرده اما ژاپن 990 دقيقه در ميدان حضور داشته است.

بايد در اين زمينه بيشتر فکر شود و کارهاي بيشتري براي حاضر شدن در برزيل انجام گيرد، هنوز جاي اميدواري هست. ژاپن هم در دوران آماده سازي خود براي جام جهاني پيش به صربستان باخت. اين شکست دو ماه پيش از آغاز جام جهاني بود نه هشت ماه پيش از آن. ژاپنيها در خانه خودي مقابل تيم دوم صربستان شکست خوردند. به واقع آن صربستان تيمي نبود که ژاپن بخواهد با آن روبهرو شود. هنوز دير نشده زيرا اگر اينطور بود تاکشي اوکادا، سرمربي اين تيم اخراج ميشد. او هنوز هم مربي اين تيم است و در حال تغيير دادن بسياري از چيزها است. آنها فاصله بسيار کمي با حضور در يک چهارم نهايي جام جهاني آفريقاي جنوبي داشتند.

اکنون هم هنوز دير نيست اما اين به واقع نميتوان روي اين مثال تکيه کرد. تيمهاي آسيايي هنوز هم اين فرصت را دارند که پيشرفت کنند و درست در زماني که بايد تيمشان را آماده کنند. البته اين کار نيازمند وجود عوامل اساسي در اين زمينه است. اکنون زماني براي ترسيدن نيست بلکه زماني براي آن است که کمي نگران بود.