مديرعامل باشگاه استقلال ظهر امروز در دفتر خود پذيراي کوجيهاندا، سفير کبير محترم امپراتوري ژاپن بود تا در نشستي صميمانه به بحث و تبادلنظر بپردازند.

به نقل از سايت باشگاه استقلال، ظهر امروز مديرعامل باشگاه استقلال در دفتر خود پذيراي کوجيهاندا، سفير کبير محترم امپراتوري ژاپن بود تا در نشستي صميمانه به بحث و تبادلنظر بپردازند. در اين نشست مهم طرفين در خصوص مناسبات ورزشي، فرهنگي و هنري بين کشورهاي ايران و ژاپن پرداختند و قرار بر اين شد همکاريهاي متقابلي بين ايران و امپراتوري ژاپن در اين زمينه انجام بگيرد.