هافبک مقدونيهاي استقلال در تمرين امروز اين تيم شرکت نکرد.

گوران لاوره که پس از پايان ديدار تيمهاي نفت و استقلال پيراهن خود را به زمين کوبيده بود و البته بعد از بازي اعلام کرده بود به عنوان يک بازيکن حرفهاي ميداند که حق با سرمربي است که نفراتش را انتخاب کند، امروز در تمرين تيمش شرکت نکرد.

به گزارش فارس،اين بازيکن در تماس با سرپرست آبيپوشان اعلام کرد: خسته است و به دليل مشکلات روحي و سردرد نميتواند در تمرين آبيپوشان شرکت کند.

ميرشاد ماجدي با تائيد اين خبر گفت: مدير برنامههاي اين بازيکن تماس گرفته و چنين موضوعي را بيان کرده و من هم قطعا در اين مورد با قلعهنويي صحبت و موضوع را به او انتقال خواهم داد.