پس از اتفاقاتي که در بازي تراکتور و فولاد افتاد پس از چند روز کميته انضباطي يک امتياز از تيم تراکتور کسر کردند.


مجيد جلالي به خبرنگار گل گفت: چنين چيزي اصلا قابل قبول نيست و من و تيم تراکتور نميتوانيم کسر امتياز را بپذيريم. مگر ميشود آن اشتباهات داوري برايت اتفاق بيفتد، بازيکن حريف به تيمات توهين کند، به هواداران تيم توهين کند آن وقت از تو امتياز هم کسر کنند. اين ديگر واقعا يک چيز عجيب و غريب است.

جلالي که خيلي عصباني بود در ادامه گفت: اينطور نفس کشيدن هم براي ما سخت است، اگر واقعا چنين چيزي اتفاق افتاد دوست دارم از اين فوتبال بروم. من چطور چنين چيزي را بپذيريم در حالي که چنين چيزي عدالت نيست. من کاري به تيمهاي ديگر ندارم اما اين حق و عدالت نيست که اين اتفاق افتاده و بايد رسيدگي شود.

جلالي در پايان گفت: ما اصلا چنين چيزي را نميپذيريم و اعتراض ميکنيم و من نمي دانم اين راي براساس منطق و عدالت صادر شده است. من سرمربي تراکتور هستم و بايد از حق تيم تراکتور و اين همه هواداران پرشورش دفاع کنم و تا آخرين لحظه هم براي اين مردم که از ما در استاديوم و همه جا حمايت ميکنند دفاع ميکنم چرا که آنها نه تنها توهين نکردند بلکه خودشان را کنترل کردند و از يک فاجعه هم جلوگيري کردند چرا که شايد اين اتفاق در جاي ديگر ميافتاد به مراتب اتفاقات تلختري ميافتاد اما هواداران ما خودداري کردند و بزرگمنشي خودشان را نشان دادند.