فدراسيون بينالمللي وزنهبرداري با اعلام اسامي دو وزنهبردار دوپينگي ايران، به صورت رسمي اعلام کرد هردوي اين وزنهبرداران براي دو سال محروم شدند.

دکتر اونگار اعلام کرد: ياسين باقري و سهراب مرادي دو وزنه بردار ايراني هستند که دوپينگشان مثبت اعلام شده و هر دو براي دو سال از حضور در رقابتهاي جهاني محروم شدهاند. اين موضوع مدتي است به فدراسيون ملي اعلام شده و آنها در جريان هستند.

به گزارش ايسنا،وي ادامه داد: اين نمونهها در رقابتهاي قهرماني آسيا در قزاقستان گرفته شده است. در تست ياسين باقري ماده آنابوليک استروئيد و در تست سهراب مرادي ماده متانون يافت شده است.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا فدراسيون ملي ايران درخواست آناليز نمونه دوم را داده است يا خير، ادامه داد: ما به فدراسيون اعلام کرديم که آيا ميخواهيد نمونه دوم آناليز شود که آنها جوابي به ما ندادند. بنابراين دوپينگ آنها مثبت اعلام شده و هر دو به مدت دو سال از حضور در رقابتهاي ورزشي محروم شدهاند.